ALMINDELIGE SALGS-
OG LEVERINGS­BETINGELSER

§ 1 Anvendelsesområde
For forretningsforbindelsen mellem os og kunden gælder kun de følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser i deres på tidspunktet for bestillingen gældende form. Dette gælder også for alle fremtidige forretninger. Vi accepterer ikke afvigende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre vi har godkendt deres gyldighed skriftligt. Vores sælgere er ikke bemyndiget til at indgå mundtlige biaftaler eller give mundtlige tilsagn, som går ud over indholdet af den skriftlige aftale.
§ 2 Indgåelse af kontrakt
 1. Vores tilbud er fritblivende. Mundtlige aftaler og garantier bliver først bindende gennem vores skriftlige bekræftelse. Hver ordre, som kunden foretager, er bindende.
 2. Oplysningerne i brochurer, kataloger, cirkulærer, annoncer, prislister eller dokumenter, der hører til et tilbud, kundespecifikke tegninger, illustrationer, tekniske data, vægt-, måle- og arbejdsbeskrivelser er altid uforpligtende og fører ikke til en aftale om beskaffenheden af vores produkter, for så vidt som de i ordrebekræftelsen ikke udtrykkeligt og skriftligt er blevet betegnet af os som bindende.
 3. Især indeholder redegørelser i forbindelse med vores tilbud (fx arbejdsbeskrivelser, henvisninger til DIN-normer osv.) ingen garantistillelse. En garantistillelse kræver vores udtrykkelige skriftlige bekræftelse.
 4. Især indeholder redegørelser i forbindelse med vores tilbud (fx arbejdsbeskrivelser, henvisninger til DIN-normer osv.) ingen garantistillelse. En garantistillelse kræver vores udtrykkelige skriftlige bekræftelse.
 5. Kunden er forpligtet til aftagelse af leveringen. Skulle han alvorligt og definitivt nægte at aftage en levering, har vi ret til gennem skriftlig erklæring at ophæve kontrakten og kræve erstatning for manglende opfyldelse.
 6. Force majeure, arbejdskonflikter, uroligheder, officielle foranstaltninger og andre uforudsete, uundgåelige og alvorlige begivenheder frigør os fra vores forpligtelser, så længe forstyrrelsen står på, og i omfanget af dens virkning. Dette gælder også, hvis der opstår en begivenhed på et tidspunkt, som gør, at vi er forsinkede, medmindre vi har forårsaget forsinkelsen forsætligt eller gennem grov uagtsomhed. Vi er i et sådant tilfælde forpligtede til inden for rimelighedens grænser så hurtigt som muligt at give vores kunde de nødvendige oplysninger. Kunden er i et sådant tilfælde forpligtet til i god tro at tilpasse vores forpligtelser fra kontraktsforholdet til de ændrede forhold. Hvis hindringen varer længere end 2 måneder, kan hver kontraherende part trække sig ud af kontrakten, hvad angår den ikke-opfyldte del.
  § 3 Priser
  1. Priserne er gældende på dagen for leveringen. Medmindre andet er angivet, holder vi os til den gældende prisliste eller de gældende prisdata (internet).
  2. Alle priser er, med mindre andet er angivet, inklusive emballage og transport samt de til enhver tid gældende lovmæssige momssatser. Indførelsen af told, import- og eksportafgifter eller andre afgifter på leveringen af kontraktgenstanden berettiger os til en tilsvarende prisjustering. For alle leveringer forbliver forsendelse per efterkrav eller forudbetaling forbeholdt. Ekstraleveringer og -ydelser bliver opkrævet separat. Der bliver på nærværende betalingsordre under ingen omstændigheder beregnet forsikringsomkostninger. Udenlandske ordrer afsendes grundlæggende uden omkostninger fra lager WORTMANN NORDICS ApS.
  3. For ordrer gælder et skriftlig pristilsagn som uforpligtende orienteringspris, da uforudsete komplikationer, fx ændringer i forholdet mellem to valutaer etc., kan forekomme.
  § 4 Levering og købsforpligtelse
  1. Leveringen sker i henhold til Incoterms 2015.
  2. Leveringsdatoer skal foreligge skriftligt. For ordrer anses en skriftlig leveringsdato for at være en vejledende dato, da uforudsete komplikationer som fx problemer med transportmidler, energi og manglende leveringer fra underleverandøren kan forekomme.
  3. Vi bestemmer forsendelsesruten og forsendelsesmetoden samt speditør og transportør, medmindre andet er aftalt. Ved overdragelsen af varerne til en speditør eller transportør overgår risikoen, herunder også for beslaglæggelse af varerne, i forbindelse med alle forretninger, også ved franco- eller gratis levering på bopælen, til kunden. Vi sørger kun for forsikringer efter særlige instrukser fra kunden. Omkostningerne for disse bæres af kunden. Kunden bærer pligten til og omkostningerne for aflæsning.
  4. Hvis transporten via den foreskrevne rute eller til det foreskrevne sted inden for det planlagte tidsrum uden vores skyld bliver umulig, har vi ret til at levere via en anden rute eller til et andet sted. Kunden bærer de ekstraomkostninger, der måtte opstå. Dette gælder også for korte overskridelser af leveringsfristen. Kunden får forinden lejlighed til stillingtagen.
  5. Vi har ret til delleverancer i et rimeligt omfang. Kunden bærer ligeledes de omkostninger, der måtte opstå, for transport og fragt af delleverancer. Dette gælder også og især, hvis delleverancen sker i kundens interesse.
  6. Ved kontrakter vedrørende løbende levering, skal vi afsende omtrent lige store delmængder; ellers har vi ret til at bestemme delmængderne efter vores rimelige skøn. Hvis den kontraktlige mængde overskrides gennem de enkelte afsendelsesordrer, er vi berettigede til levering af overskuddet, men dog ikke forpligtede til dette. Vi kan beregne overskuddet efter de på tidspunktet for afsendelsesordren og leveringen gældende priser.
  7. I alle tilfælde kommer vi kun i misligholdelse med vores forpligtelser gennem skriftligt påkrav. Som passende er der aftalt en ekstra frist på fire uger. Forsinket levering sker ikke i tilfælde af force majeure, uroligheder, driftsforstyrrelser, strejke, forsinkelser hos producenten m.v.
  8. I leveringskontrakter betragtes hver delleverance som en separat ydelse og kan også beregnes som sådan. I tilfælde af misligholdelse fra vores side på mere end en måned kan kunden trække sig tilbage fra kontrakten efter skriftlig ekstrafrist og afvisningstrussel. I tilfælde af forsinket levering er køberens erstatningskrav udelukkede, bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.
  9. For ordrer med tilknytning til udlandet sker levering af varerne først, efter at betalingen for disse er gået fuldt ind på et af vores indbetalingssteder.
  10. En generel ret til at returnere varerne består grundlæggende ikke. Returneringer skal grundlæggende godkendes. Til dette formål modtager kunden et ordrenummer. Vi tager kun imod varer med vores ordrenummer. For tilbageleverancer, som ikke skyldes fejlleverancer, opkræves et engangsbeløb på EUR 15 eller en passende godtgørelse eller en nedgang i varens værdi på op til 5% af denne som omkostningsbidrag.
  11. Hvis kunden ikke aftager varen til den aftalte dato, kan vi sætte kunden en rimelig ekstrafrist. Har kunden ved udløbet af ekstrafristen stadig ikke aftaget varen, er vi berettigede til at ophæve kontrakten. Påstanden om erstatningskrav forbliver upåvirket af dette.
  12. Uden at det berører yderligere erstatningskrav, kan vi kræve erstatning for manglende opfyldelse af op til 20% af købsprisen. Kunden har dog mulighed for at bevise en lavere skade.
  § 5 Betalingsbetingelser
  1. Alle betalingsfrister er baseret på faktureringsdatoen. Betalinger med henblik på at opfylde vores krav skal foretages i overensstemmelse med vores betalingsbetingelser. Medmindre andet er angivet eller fastsat på fakturaen, skal betaling ske umiddelbart efter varemodtagelsen uden fradrag. For bankoverførsler til en bankkonto angivet af os såvel som for betaling via check tæller kun den ubetingede kredit på vores konto som betaling.
  2. Afvigende fra punkt 1 i dette afsnit bliver der ved ordrer med relation til udlandet grundlæggende aftalt forudbetaling med kunden. Enhver herfra afvigende aftale gælder udelukkende for den pågældende ordre og ikke for eventuelle følgende forretninger.
  3. Betalingsanvisninger og checks accepteres kun efter særlig skriftlig aftale og kun som betinget betaling. Indkøbs-, rabat- og bankgebyrer opkræves separat fra kunden.
  4. Hvis kunden kommer helt eller delvist i restance med en betaling, har vi i forbindelse med kommercielle transaktioner ret til at beregne renter fra det pågældende tidspunkt, der svarer til erhvervsbankernes gældende debitorrenter, dog mindst 8 procentpoint over den enkelte basisrente i henhold til Rentelovens § 5, stk. 1, og et administrationsgebyr på € 25,-- plus omsætningsafgifter i overenstemmelse med de aktuelle lovbestemte satser. Kunden er berettiget til at bevise en lavere skade. Påstanden om yderligere skader gennem os er forbeholdt.
  5. Hvis kunden kommer i restance med en betaling i mere end 3 uger, eller hvis han ikke indgiver en check eller en veksel på forfaldstidspunktet, eller hvis han af anden grund rejser tvivl om sin solvens, forfalder alle eksisterende betalingsforpligtelser, som kunden har over for os, straks uden hunsyn til løbetiden for eventuelt accepterede veksler. Vi har ret til at kræve sikkerhedsstillelse for alle andre krav, kun at udføre udestående leverancer mod forudbetalinger eller sikkerhedsstillelse, at afvise behandling, forarbejdning og/eller videresalg af varerne i vores ejerskab eller medejerskab og at kræve tilbagelevering.
  6. Betalinger (inklusive delvise og mellemliggende betalinger) bruges altid til at afregne den ældste gældspost og de i denne sammenhæng påløbne renter samt administrationsgebyret.
  § 6 Modregning og tilbageholdelsesret
  1. En udøvelse af tilbageholdelsesretter og modregning af eventuelle modkrav er udelukket, medmindre de udtrykkeligt og skriftligt er anerkendt af os ved hjælp af en kreditnota eller retskraftigt fastslået.
  2. Hvis køberen er bagud med betalingen af en regning, eller hvis hans økonomiske forhold har forringet sig væsentligt efter kontraktens indgåelse, forfalder alle hans forpligtelser over for os omgående. Vi er således berettigede til kun at udføre udestående leverancer mod forudbetaling.
  3. I tilfælde af eventuelle mangler råder kunden ikke over en tilbageholdelsesret, såfremt leveringsværdien ikke står i rimeligt forhold til manglerne og de sandsynlige omkostninger ved den efterfølgende opfyldelse (især til udbedring af manglerne). Desuden er kunden kun berettiget til at udøve tilbageholdsret, hvis hans modkrav er baseret på samme kontraktforhold.
  § 7 Risikoovergang
  1. Ved afhentning overgår risikoen for betaling og ydelsen i forhold til levering af varen via speditøren, transportøren eller en anden i forbindelse med udførelsen anmodet person til kunden.
  2. Ved forsendelsen overgår risikoen for betaling og ydelsen samt udleveringen af varen til transportøren.
  § 8 Ejendomsforbehold
  1. Alle leverede varer forbliver vores ejendom (varer købt under ejendomsforbehold), indtil alle krav fra den pågældende retshandel er opfyldt.
  2. Samtlige af os leverede varer forbliver vores ejendom, indtil alle krav fra den pågældende retshandel er afbetalt.
  3. Kunden må kun videresælge de varer, der leveres af os, når den fulde købspris er betalt, og kun igennem lovlig forretningsgang. Kunden har kun ret til videresalg i uforarbejdet stand, hvis dette forinden udtrykkeligt og skriftligt er aftalt med os.
  4. Kunden skal straks underrette os om eksekution eller andre indgreb gennem tredjepart. Kunden bærer alle omkostninger, der måtte opstå til ophævelse af indgrebet og til genskaffelse af købsgenstanden, såfremt de ikke kan inddrives fra tredjeparter.
  5. Hvis værdien af de eksisterende sikkerheder samlet set overstiger de sikrede fordringer inklusive tillægskrav (renter, omkostninger eller lignende) med mere end 50%, er vi på kundens forlangende forpligtede til efter eget valg at frigive sikkerheder, indtil overskridelsen ikke overstiger mere end 50%.
  6. Misligholder kunden sine betalinger eller indgiver han ikke en check eller veksel til forfaldstid, er vi berettigede til at tilbagetage varen, som er købt under ejendomsforbehold, og til dette formål i givet fald at betræde kundens virksomhed eller lager. Returnering af varerne er ikke en tilbagetrækning fra kontrakten.
  7. Vi kan trække os fra købskontrakten eller dele af købskontrakten gennem skriftlig erklæring, hvis kunden bliver betalingsudygtig, indstiller sine betalinger eller erklærer sig insolvent. Tilbagekaldelsesretten kan udøves indtil indledningen af insolvensbehandling. Kunden skal straks informere os om, at han er betalingsudygtig, insolvent eller har indstillet sine betalinger. Undlader kunden at give os en sådan meddelelse, er han forpligtet til at betale os et engangsbeløb på 5% af varens værdi. Vi kan også forbyde videresalg, videreforarbejdning eller fjernelse af varer, som er købt under ejendomsforbehold. Bestemmelser i konkursloven forbliver upåvirkede.
  § 9 Garanti
  1. Køberen skal med det samme kontrollere varerne ved modtagelsen og registrere synlige transportskader, defekter eller fejlleverancer på forsendelsesdokumenterne og straks underrette os om disse. Samtlige leverede varer skal kontrolleres for fuldstændighed, også med hensyn til de enkelte komponenter i varerne.
  2. Varernes mangler skal som led i kontrollen straks anmeldes skriftligt og senest 14 dage efter levering. Mangler, som selv ved den mest grundige kontrol ikke kan opdages inden for denne frist, skal - med øjeblikkeligt ophør af behandling og forarbejdning - efter opdagelsen omgående indberettes skriftligt. Bestemmelserne i Gældsbrevlovens §§ 51-53 forbliver upåvirkede.
  3. Kunden skal i alle tilfælde straks kontrollere antal og type af de leverede varer efter modtagelse. Ikke omgående rejste indvendinger i forhold til antal og type af de leverede varer gælder som godkendte. Bestemmelserne i Gældsbrevlovens §§ 51-53 forbliver upåvirkede.
  4. Erstatningskrav eksisterer ikke i tilfælde af en kun ubetydelig afvigelse fra en aftalt beskaffenhed eller en kun ubetydelig begrænsning af anvendeligheden.
  5. I tilfælde af berettiget, rettidig varsel om mangler har vi ret til efter vores valg at tage de pågældende varer tilbage og levere mangelfrie varer eller udbedre defekte varer. Hvis kunden ønsker at kræve erstatning i stedet for ydelsen eller selv træffer foranstaltninger eller trækker sig tilbage fra kontrakten, gælder afhjælpningen først efter det andet mislykkede forsøg som mislykket. De lovpligtige tilfælde af undværligheden for at fastsætte en frist forbliver upåvirkede. Et ansvar for følgeskader er udelukket.
  6. Kunden er forpligtet til øjeblikkeligt at give os mulighed for at lade os overbevise om den påståede mangel og især på anmodning at stille os den påtalte vare helt eller delvist til rådighed.
  7. Vi yder samme garanti for udbedrede eller udskiftede leveringer som for den oprindelige levering eller ydelse.
  8. Garantiperioden er 12 måneder.
  9. Garantiperioden begynder på leveringsdagen. Denne forældelsesfrist og påbegyndelsen af fristen gælder også for pligtforsømmelser uden for tings- og retsmangler. Forældelsen hæmmes ikke af sådanne forhandlinger, som påbegyndes efter kundens ønske.
  10. Enhver garanti udelukker eventuelle fejl, der skyldes ukorrekt indgreb fra kunden eller tredjemand på varerne.
  11. Endvidere er fejl udelukket, som er forårsaget af manglende overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesanvisningerne samt slid og forkert håndtering.
  12. Ved reparation af skader gennem tredjepart på foranledning af kunden uden forudgående konsultation med os, påtager vi os intet ansvar og/eller refusion af omkostninger.
  13. Hvis det efter en gennemgang af de indsendte varer kan konstateres, at der ikke er nogen fejl, er afsenderen forpligtet til at afholde inspektions- og fragtomkostningerne.
  § 10 Generelt ansvar og forældelse
  1. Vi er ansvarlige i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side eller en repræsentant eller medhjælper i henhold til lovgivningens bestemmelser. Derudover er vi kun ansvarlige i henhold til produktansvarsloven for skade på liv, lemmer eller helbred eller for den strafbare overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, eller så vidt vi svigagtigt har skjult manglen eller har overtaget en garanti for beskaffenheden af leveringsgenstanden. Kravet om erstatning for misligholdelse af kontrakten er dog begrænset til den typiske, forudsigelige skade. Ansvar for skader forårsaget af leveringsgenstanden på kundens retsgoder, fx skader på andre ting, er dog helt udelukket. Bestemmelserne i punkt 3. og 4. i dette stykke 1 finder ikke anvendelse, såfremt der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, eller der hæftes på grund af skader på liv, lemmer eller helbred, eller vi svigagtigt har skjult manglen eller har overtaget en garanti for beskaffenheden af leveringsgenstanden.
  2. Bestemmelserne i det foranstående stk. 1 omfatter også erstatning ud over ydelsen og erstatning i stedet for ydelsen, uanset retsgrunden, især på grund af mangler, overtrædelse af forpligtelser i forbindelse med skyldsforholdet eller ulovlig handling. Det gælder også kravet om erstatning for spildte udgifter. Ansvaret for forsinkelse bestemmes af følgende stk. 3, ansvaret for umulighed af stk. 4 i dette afsnit.
  3. Vi er i henhold til de lovmæssige bestemmelser ansvarlige for forsinkelse af ydelser i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side eller fra en repræsentant eller medhjælper. I andre tilfælde af forsinkelse af ydelsen begrænses vores erstatningsansvar udover og i stedet for ydelsen til 5% af værdien af den del af leveringen, der berøres af forsinkelsen. Yderligere krav fra kunden er - også efter udløbet af en for os fastsat frist for ydelser - udelukket. Ovenstående begrænsning gælder ikke for ansvar for skader på liv, lemmer eller helbred.
  4. Såfremt leveringen er umulig, er kunden berettiget til at kræve erstatning i henhold til de lovgivningsmæssige bestemmelser. Dog er kundens erstatningskrav udover eller i stedet for ydelsen og som erstatning for forgæves omkostninger begrænset til 10% af værdien af den del af leveringen, som på grund af umuligheden ikke kan anvendes. Yderligere krav fra kunden på grund af umuligheden af leveringen er udelukkede. Denne begrænsning gælder ikke, for så vidt der hæftes i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed eller på grund af skader på liv, lemmer eller helbred. Kundens ret til at træde tilbage fra kontrakten forbliver upåvirket.
  5. Forældelsesfristen for erstatningskrav - uanset af hvilken juridisk grund - er 12 måneder fra leveringsdatoen.
  6. Forældelsesfristen i henhold til stk. 5 finder også anvendelse på andre erstatningskrav mod os uafhængigt af deres retsgrundlag. De gælder også, såfremt kravene ikke er relaterede til en mangel.
  7. Ovenstående forældelsesfrister gælder med følgende betingelser:
   1. Forældelsesfristen finder generelt ikke anvendelse i tilfælde af forsæt.
   2. Forældelsesfristen i henhold til stk. 5 finder i øvrigt ikke anvendelse, hvis vi svigagtigt har skjult manglen eller overtaget en garanti for beskaffenheden af leveringsgenstanden. Såfremt vi svigagtigt har skjult en mangel, gælder i stedet for den i punkt 5 nævnte frist de lovbestemte frister med undtagelse af fristforlængelsen ved svig i henhold til Forældelseslovens § 3.
   3. Forældelsesfristen i henhold til stk. 5 finder derudover ikke anvendelse på erstatningskrav i tilfælde af skader på liv, lemmer, helbred eller frihed, for krav i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser.
  8. Forældelsesfristen begynder i forbindelse med alle erstatningskrav med leveringen.
  9. Så vidt der i dette afsnit tales om erstatningskrav, medregnes også krav om erstatning af forgæves afholdte udgifter.
  § 11 Databeskyttelse / Internet
  1. Kunden erklærer sig indforstået med den videre behandling af hans data, såfremt de er nødvendige i forbindelse med kontrakten. Vi informerer regelmæssigt vores kunder om de pågældende prissætninger via fax, postalt, via e-mail, sms og på vores hjemmeside. Til dette formål vil kunden modtage de pågældende adgangskoder, der identificerer ham.
  2. Udlevering af adgangskoderne til tredjepart er forbudt og berettiger os til en ændring eller adgangsspærring. Kunden erklærer sig hermed indforstået. Adgangskoder kan muligvis blive udleveret til medhjælpere.
  3. Gennem adgang til vores netværk bliver kundedata gennemsigtige (pakkesporing, leveringstilgængelighed, prisfastsættelse, stamdata, datawarehousing etc.). Vores internet-application svarer til den nyeste tekniske standard, vi lægger stor vægt på datasikkerhed og kan kun sikre denne, hvis kundens her sædvanlige samarbejdspligt ydes.
  4. Sådanne fejl er udelukket fra enhver garanti, som er forårsaget af et ukorrekt indgreb fra kunden eller en tredjepart i vores system.
  5. Endvidere er fejl udelukket, som er forårsaget af manglende overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner.
  § 12 Værneting og lovvalg
  1. Medmindre andet er aftalt, er opfyldelsesstedet for vores levering Padborg.
  2. Opfyldelsesstedet for betaling af købsprisen er Padborg.
  3. Værneting for alle tvister, der måtte opstå fra det kontraktlige forhold, er vores forretningssted Padborg. I alle tilfælde kan vi også sagsøge kunden på hans jurisdiktion.
  4. Alle retsforhold mellem kunden og os er underlagt dansk ret.
  5. De Forenede Nationers aftale om kontrakter om international handel med varer af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for kontrakter indgået med os.
  § 13 Afsluttende bestemmelser
  1. Skulle en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller en bestemmelse i forbindelse med andre aftaler være eller blive ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle andre bestemmelser eller aftaler.
  2. For så vidt som der er smuthuller som følge af ovenstående afsnit eller på grund af manglende kontraktmæssig aftale forpligter de kontraherende parter sig til straks at arbejde for en aftale, der juridisk og økonomisk under hensyn til disse salgs- og leveringsbetingelser svarer til hele kontraktens indhold.

  Kontakt

  Ikke kunde endnu?
  Eller har du brug for hjælp?
  WORTMANN NORDICS ApS | Istedvej 2 | 6330 Padborg | Denmark | CVR nr. 39433877
  Tlf: +45 73 70 25 30 | Fax: +45 73 70 25 29
  © 2021 WORTMANN GROUP virksomhed
  We use cookies to help our website work. Your continued use of our site implies you agree to this. You will find further information at "Data Privacy".